Biolive Innovation

Biotechnology and innovations

Contact me

O nas

Biolive Innovation Sp. z o.o.

Od 01.01.2017 r. Biolive Innovation Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużenia trwałości produktów spożywczych”

Opis projektu

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie receptury naturalnego związku na bazie hydrolizatów białkowych na potrzeby naturalnego przedłużenia trwałości żywności. W zamierzeniu Beneficjenta może ona docelowo zastąpić popularne substancje (konserwanty, barwniki itp.) wykorzystywane w żywności w celu przedłużenia ich przydatności do spożycia. Powstały naturalny biokomponent będzie obojętny dla organizmu i wydalany w drodze przemian metabolicznych – nie wpłynie negatywnie na zdrowie konsumenta korzystającego z takiej żywności. Sprawi, że żywność zawierająca taki biokomponent będzie posiadać znamiona żywności funkcjonalnej (prozdrowotnej). Dlatego zastosowanie biokomponentu nie tylko wydłuży żywotność żywności, ale uczyni ją zdrowszą - nie będzie zawierać stosowanych obecnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji wydłużających trwałość produktów, takich jak: barwniki, konserwanty, emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp., środki pomocnicze, wzmacniacze smaku, środki słodzące i inne, stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne. Potrzeba prac nad powyższym biokomponentem zrodziła się w odpowiedzi na zauważany przez Beneficjenta rosnący z roku na rok popyt na żywność funkcjonalną. Wynika on z coraz większej świadomości społeczeństwa w dziedzinie zdrowotno-żywieniowej, prewencji przed chorobami cywilizacyjnymi np. cukrzyca, otyłość oraz promocji prozdrowotnego trybu życia. W początkowej fazie działalności Beneficjent zamierza oferować rezultat prac B+R producentom soków z uwagi na ich krótki termin do spożycia oraz walory prozdrowotne. Spożycie takich soków rośnie z roku na rok w Polsce i całej Europie. Następnie substancja będzie oferowana producentom innego rodzaju żywności. W dostępnej literaturze można znaleźć szereg doniesień o próbach zastosowania hydrolizatów białkowych do przedłużenia trwałości żywności jednak na rynku nadal brak producentów tych związków.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Partnerów projektu oraz opracowanie innowacji produktowej w postaci receptury naturalnego związku na potrzeby przedłużenia trwałości żywności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego.
 2. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-naukowej.
 3. Wzrost profesjonalizacji świadczonych usług, poprzez przeprowadzenie ekspertyz badawczych w zakresie opracowania, projektowania, wykonania i weryfikacji prowadzonych prac badawczych.
 4. Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej, poprzez opracowanie receptury naturalnego związku na potrzeby przedłużenia trwałości żywności. Wskaźniki rezultatu: Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.
 5. Liczba realizowanych projektów B+R.
 6. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury badawczej.
 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Opracowanie czynnika aktywnego 1 hydrolizaty,
 2. Opracowanie czynnika aktywnego 2 bakteriocyny,
 3. Opracowanie linii laboratoryjnej dla czynnika 1,
 4. Opracowanie linii laboratoryjnej dla czynnika 2,
 5. Wykonanie prototypu linii laboratoryjnej dla czynnika 1,
 6. Wykonanie prototypu linii laboratoryjnej dla czynnika 2,
 7. Opracowanie linii laboratoryjnej do łączenia czynnika 1 i 2 z nośnikiem owocowym,
 8. Wykonanie prototypu linii do łączenia czynnika 1 i 2 z nośnikiem owocowym,
 9. Testy czynnika aktywnego 1 i 2 połączonego z nośnikiem owocowym.

Cel projektu wpisuje się bezpośrednio w cele szczegółowe Osi Priorytetowej I Badania i innowacje: (1) zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz (2) aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz cel Działania 1.2 Badania celowe- zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu Beneficjent i Partner zwiększą aktywność B+R w regionie poprzez profesjonalizację aparatury techniczno-badawczej, intensyfikację działalności B+R oraz wzrost innowacji wdrażanych technologii. Działania podjęte w projekcie będą ściśle korelować z realizacją celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 oraz wpisują się bezpośrednio w obszar Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Medycyna, zdrowie.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego. Projekt zostanie zlokalizowany przy ulicy Wojciechowskiej 31 i w Laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie oraz przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty 18/14-16 w Lublinie, gdzie znajduje się główna siedziba Partnera.

Wartość Projektu wynosi 4 286 414,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 996 711,54 zł

Oferta