Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych

Projekt UE

Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych

Projekt złożony w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15, zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym RPLU.01.02.00-06-0080/16

Celem projektu jest:Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych.

Firma Biolive Innovation Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup następujących pozycji zgodnie z poniższymi zapytaniami ofertowymi

Zapytanie nr 1 - wynik postępowania

„W związku z realizacją projektu „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 firma Biolive Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postepowania ofertowego na:

Zakup urządzeń

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę Jarwis Sp . z o.o. ul. Morelowa 6, 20-704 Lublin, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.”

Zapytanie nr 2 - wynik postępowania

„W związku z realizacją projektu „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 firma Biolive Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postepowania ofertowego na:

Zakup zestawy materiałów do badań, odczynników chemicznych , jaj

Oraz

Zakup szczepów bakterii i pożywki oraz odczynników do hodowli bakterii

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez firmę Jarwis Sp . z o.o. ul. Morelowa 6, 20-704 Lublin, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.”